Openingsgebed 
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

Psalm 105:16-22
Hij riep een hongersnood over het land af: en vernietigde elke voorraad brood.
Hij stuurde een van hen vooruit: Jozef die als slaaf werd verkocht.
Ze klonken zijn voeten in ketenen: sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling uitkwam: en het woord van de HEER hem vrijsprak.
De koning beval hem los te laten: de heerser der volken liet hem vrij.
Hij stelde hem aan als heer van zijn huis: als beheerder van heel zijn bezit,
om zijn prinsen aan banden te leggen: en zijn oudsten wijsheid te leren.

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

Bijbellezing
Rechters 9:1-21
Handelingen 4:13-21
Johannes 2:1-12

Stilte

De Heer is opgestaan, halleluja. Zing voor de Heer, halleluja.

In het boek De vier liefdes schrijft C.S. Lewis: » God, die niets nodig heeft, roept door zijn liefde geheel overbodige schepsels tot aanzijn, om die te kunnen liefhebben en vervolmaken. Hij schept het heelal en voorziet daarbij reeds – of moeten we zeggen: ziet? In God zijn geen tijden – de wolk zoemende vliegen rond het kruis, de gegeselde rug tegen het ruwe hout, de dwars door de middelzenuw gedreven spijkers, de steeds dichterbij komende verstikking door het inzakken van het lichaam, de herhaalde marteling van rug en armen als dat lichaam zich steeds weer om adem te krijgen probeert op te richten. Als ik me die biologische beeldspraak mag veroorloven, God is een ‘gastheer’ die zich opzettelijk zijn eigen parasieten schept; die ons in het leven roept zodat we hem kunnen uitbuiten en ‘misbruik’ van hem kunnen maken. Hierin is de liefde geopenbaard. Het is een afbeelding van de Liefde zelf, de Uitvinder van alle liefdes. «

Bid voor je collega’s

Jezus, onze hoop, laat ons uw stem horen, als U tot ons zegt: ‘Ik, Christus, Ik heb je lief.’ Daarin ligt de bron van de vrede des harten.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)