Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875)
Hermann Friedrich (‘Frits’) Kohlbrugge komt in Amsterdam ter wereld als zoon van een zeepfabrikant. Hij wil predikant worden, maar moet meewerken in zijn vaders zeepziederij, wat geen vetpot is. Pas op zestienjarige leeftijd kan Frits naar
de Latijnse school. Twee jaar later gaat hij naar het atheneum en studeert klassieke taal- en letterkunde en theologie. Tijdens een preekvoorbereiding doorgrondt Kohlbrugge opeens de strekking van Romeinen 7:14. Het geloof in God maakt je niet automatisch tot een beter, vromer mens. Het geestelijke en het vleselijke blijven een voortdurende tegenstelling vormen. Die tegenstelling kan volgens Kolhbrugge alleen worden opgeheven door genade. De radicale genadeleer van Kohlbrugge heeft veel invloed gehad. Sommigen plaatsen hem op één lijn met de reformators Luther en Calvijn.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Psalm 40:2-4
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe: hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
Hij trok mij uit de kuil van het graf: uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots: een vaste grond voor mijn voeten.
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond: een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag: en vertrouwen op de HEER.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Bijbellezing

Stilte

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Hermann Kohlbrugge schreef: » Het geloof heeft niet dadelijk zijn volkomen gestalte, maar het wordt eerst in het hart ontstoken, daarna breekt het onder bestrijding en flikkering door en eindelijk slaat het in heldere vlammen uit. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Uw genade is soms zo ondoorgrondelijk, verwarrend en ongrijpbaar. Dat te begrijpen is een blijvende ontdekkingstocht. Dank U, Heer, dat mensen ons zijn voorgegaan om te proberen iets uit te leggen over hoe U wilt dat wij leven. Help ons altijd zelf ook op zoek te blijven en niet vermoeid te raken.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)