Birgitta van Zweden (1303-1373)
Birgitta wordt geboren in Zweden, als dochter van een rechter. Als ze dertien is trouwt ze met Ulf Gudmarsson. Samen krijgen ze acht kinderen. Al op jonge leeftijd heeft Birgitta een bijzondere band met God en krijgt ze visioenen. Als haar man sterft, begint Birgitta aan haar religieuze leven. Ze sticht met hulp van de koning en koningin van Zweden een klooster, maar vertrekt zelf als snel naar Rome om zich te bemoeien met de kerkpolitiek. De paus zetelt op dat moment in Avignon, maar Birgitta vindt dat hij terug moet keren naar Rome, waar hij hoort. Ze wordt zijn adviseur en krijgt zo gedaan dat de kerk weer wat versobert. Ook al is ze een zeer gezaghebbende vrouw, het lukt haar niet de paus zover te krijgen naar Rome terug te keren. In 1999 wordt Birgitta verheven tot patrones van Europa.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

De Heer is nabij, houd moed en blijf wachten.

Psalm 102:10-18
As is het brood dat ik eet: het water dat ik drink vermeng ik met tranen,
want uw toorn is tegen mij ontbrand: u tilde mij op en smeet mij neer.
Mijn dagen gaan heen als een schaduw: ik moet verdorren als gras.
Maar u, HEER, troont voor eeuwig: uw roem zal duren, geslacht na geslacht.
U zult opstaan en u over Sion ontfermen: de tijd van genade is gekomen,
dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief: de ruïnes vervullen hen met deernis.
Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen: alle koningen van de aarde zijn majesteit eren
als de HEER Sion heeft opgebouwd: en hij in majesteit is verschenen.
Als hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden: en zich van hun bidden niet afkeert.

De Heer is nabij, houd moed en blijf wachten.

Bijbellezing

Stilte

De Heer is nabij, houd moed en blijf wachten.

Edith Stein, een andere patrones van Europa, schreef: » De totale som van menselijke misstappen vanaf de eerste val tot op de dag van het oordeel moet uitgeboet worden door een overeenkomstige mate van boetedoening. De kruisweg is deze boetedoening. Het drievoudig neervallen onder de last van het kruis beantwoordt aan de drievoudige val der mensheid: de eerste zondeval, de verwerping van de Verlosser door zijn uitverkoren volk, en de afval van hen die de naam christen dragen. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus, hoop van ons hart, als wij dóórkrijgen dat uw liefde vooral uit vergeving bestaat, dan komt er iets in ons leven tot rust en iets wordt er anders. Wij vragen U: wat verwacht U van mij? En door de Heilige Geest antwoordt U: laat niets je verontrusten, durf je leven te geven.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)