Hildegard van Bingen (1098-1179)
Geboren in een adellijke familie, maar voor een goede opvoeding overgedragen aan de abdis van een nonnenklooster. Daar leert ze Latijn, Bijbellezen, bidden, hoe de liturgie in elkaar zit en over de Regel van Benedictus. Op haar vijftiende legt ze haar eeuwige gelofte af. Als de abdis sterft, volgt Hildegard haar op. Ze is dan 38 jaar. Als kind al wordt duidelijk dat Hildegard dingen ziet die anderen niet zien. In visioenen ziet ze de toekomst en ze is vervuld met een licht dat ze later de ‘reflectie van het levende Licht’ noemt. De kerk is argwanend over haar profetische gaven, maar op aandringen van grote namen van die tijd, krijgt ze toch de zegen van de kerk. Ze schrijft twee visioenenboeken. Naam krijgt ze omdat ze gevraagd en ongevraagd brieven schrijft aan allerlei hooggeplaatste geestelijke en wereldlijke machthebbers. Haar intellect wordt gerespecteerd, wat in die dagen uiterst ongewoon is voor vrouwen. Hildegard heeft veel talenten. Zo ontwikkelt ze een nieuwe tak binnen het gregoriaans (kerkmuziek) en schrijft ze medische, plantkundige en geologische verhandelingen. Bovendien wordt ze gezien als eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek.

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Psalm 119:49-56
Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken: waarmee u mij hoop hebt gegeven.
Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.
Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit: ik wijk niet af van uw wet.
Ik denk aan uw eeuwige voorschriften: HEER, daarin vind ik troost.
Ik ben ontzet over de zondaars die uw wet verlaten: Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon.
Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam, HEER: en houd ik mij aan uw wet.
Dit is mij gegeven: dat ik uw regels volg.

Met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Bijbellezing

Stilte

Met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Hildegard van Bingen schreef verschillende van haar visioenen op. In een daarvan schrijft ze: » Maar ik weet, dat het wereldse leven als gras verdort, en daarom verzucht ik naar dat leven, dat nooit vergaat. De hemelse muziek trekt mij aan en alle engelachtige en geestelijke vreugde en ik kan er niet genoeg van krijgen, want daarmee houd ik mij op en nooit zal ik ervan aflaten. «

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Heilige Geest die de wereld vult, U voegt aan onze menselijke broosheid de waarden van het evangelie toe: goedheid van het hart, vergeving en mededogen.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)