Jan van Ruusbroec (ca 1292-1381)
Jan van Ruusbroec wordt gezien als een van de grootste christelijke mystici. Al jaren is hij priester in Brussel, wanneer hij in 1339 besluit met twee anderen het publieke leven te verlaten en zich terug te trekken in een kluis. Ze leven zonder regel en overste en sluiten zich niet aan bij een klooster, omdat Van Ruusbroec kritiek heeft op de geestelijke situatie in de meeste kloosters. Uiteindelijk stichten de mannen zelf een klooster. In die jaren trekt hij zich vaak terug in het bos. Hij schrijft daar op wat hem wordt ingefluisterd door de heilige Geest. Later bewerkt hij deze influisteringen tot boeken. In die boeken deelt hij zijn kennis van het goddelijke mysterie. Hij zegt daar zelf over: “Weet dit wel: nooit heb ik een woord neergeschreven tenzij onder de inspiratie van de heilige Geest.”

Openingsgebed
Heer, open mijn lippen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen (kies een lied dat je zelf mooi vindt)

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.

Psalm 2:1-6
Waartoe leidt het woeden van de volken: het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet: de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde: ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’
Die in de hemel troont lacht: de Heer spot met hen.
Dan spreekt hij tot hen in woede: en zijn toorn verbijstert hen:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd: op de Sion, mijn heilige berg.’

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.

Bijbellezing

Stilte

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.

Frère Roger, de stichter van de gemeenschap in Taizé, schreef: » Waar mijn broeders en ik elke dag weer naar verlangen is dat elke jongere Christus ontdekt; niet Christus op zichzelf genomen, maar de ‘Christus van gemeenschap’, in alle volheid aanwezig in het mysterie van gemeenschap dat zijn Lichaam is, de Kerk. Daar vinden zoveel jongeren datgene waarvoor ze hun hele leven willen inzetten, tot het uiterste toe. Daar hebben ze alles wat nodig is om scheppers van vertrouwen en verzoening te worden, niet alleen onderling, maar met alle generaties, van de oudsten tot de kinderen. In onze gemeenschap van Taizé is het volgen van de ‘Christus van gemeenschap’ als een vuur dat ons verteert. Wij zouden tot het einde van de wereld willen gaan om wegen te zoeken, om te vragen, te roepen, te smeken als dat moet, maar altijd van binnenuit deze unieke gemeenschap die de Kerk is, nooit van buitenaf. «

Bid voor je collega’s

Heer, leer mij de ware grootmoedigheid, leer mij U te dienen zoals U het graag hebt: te geven zonder te berekenen, te vechten zonder vrees voor wonden, te zwoegen zonder te verlangen naar rust, te werken zonder naar loon te vragen en er altijd op uit te zijn uw wil te doen.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Deze liturgie komt uit het gebedenboek Bid, Luister, Leef
en is voor iedereen die even een moment met God wil hebben.
Verzameld uit de rijke traditie van het christelijke geloof
met elke week een heilige om je aan te spiegelen.
Geschikt voor alleen of samen op een rustig moment.
(Doe je het samen, dan kun je een voorlezer aanwijzen. Het vetgedrukte zeg je dan samen.)